Stadgar

Lars Tunbjörks Stiftelse

 
 

Stockholm den 20 mars 2016

§ 1 Namn och Firma

Stiftelsens namn och firma är Lars Tunbjörks Stiftelse.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt och på andra sätt stödja bevarandet, vårdandet och tillgängliggörandet av Lars Tunbjörks fotografiska och konstnärliga arv. 

Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Egendom

Stiftelsens egendom består av det kapital som överlämnats till Stiftelsen i samband med dess bildande och senare tillkomna gåvor och donationer.

Stiftelsen ska ha rätt att förvärva, äga och förvalta egendom för ändamålets uppfyllande.

§ 4 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst sju och lägst tre ordinarie ledamöter och högst tre och lägst en suppleanter. Den första styrelsen utses av stiftarna för en period fram till och med 2016-12-31 och ska utgöras av:

Jonas Anderson

Jan Berg

Peter Claesson

Borghild Håkansson

Gunilla Knape

Pelle Kronestedt

Ann Kroon

Maud Nycander

Göran Odbratt

Roger Turesson

Styrelsen utser och entledigar efter 2017-01-01 själv alla ledamöter. Från och med 2017-01-01 ska styrelsen förnyas enligt en process som styrelsen själv beslutar.

Styrelseledamot kan omväljas. Så länge Maud Nycander så önskar ska hon vara styrelseledamot och även styrelseordförande.

§ 5 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutför om minst hälften av utsedda ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 6 Räkenskaper

Stiftelsens verksamhetsår är kalenderår.

§ 7 Protokoll

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

§ 8 Arvode

Inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter.

§ 9 Firmateckning

Stiftelsens namn och firma tecknas av ordförande i förening med en ledamot.

§ 10 Revision

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av en därtill utsedd auktoriserad eller godkänd revisor. Denne ska utses av styrelsen.

Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret ska inom fyra månader från räkenskapsårets utgång överlämnas till revisorerna.

§ 11 Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande lag om stiftelser.

§ 12 Ändring av bestämmelser

Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta bestämmelserna i dessa stadgar som angår annan fråga än Stiftelsens ändamål i § 2.